Daftar Staf

Suaebah, S.Ag., M.Pd.

Staf Dirasah Islamiyah Program Doktor

Sukmawati Basir, S.I.P., M.Hum.

Staf Dirasah Islamiyah Program Doktor